Wyniki wyszukiwania dla:

Pierwsza Komunia


INFORMATOR

2023/2024 

1. Dokumenty:

Aby dziecko mogło przystąpić do pierwszej spowiedzi i komunii świętej potrzebny jest ODPIS AKTU CHRZTU (AD SACRA). Taki dokument można uzyskać w kancelarii parafialnej, w której dziecko było ochrzczone.

 

Dla dziecka mieszkającego poza naszą parafią potrzebna jest ZGODA KS. PROBOSZCZA NA PRZYGOTOWANIE I PRZYSTĄPIENIE DO SAKRAMENTU POZA PARAFIĄ. Taki dokument można uzyskać w kancelarii przy swojej parafii.

 

2. Poświęcenia:

Podczas przygotowania do pierwszej komunii świętej uroczyście poświęcimy:

·    różaniec,

·    medalik,

·    świecę,

·    oraz albę.

Proszę, aby nabyć własnym kosztem wymienione dewocjonalia.

3. Strój na uroczystość pierwszej komunii:
Strojem dla dzieci będzie biała alba, znak czystości duszy i gotowości na przyjęcie Chrystusa. Termin przymiarki oraz odbioru szaty będzie podany w późniejszym czasie. Można także odkupić alby od dzieci, które przystąpiły do pierwszej komunii w ubiegłych latach.

 

4. Deklaracje

Dziecko może przystąpić do pierwszej spowiedzi i komunii świętej na prośbę rodziców lub opiekunów. W tym celu będą przygotowane DEKLARACJE, które zostaną uroczyście złożone podczas Mszy świętej w niedzielę 24 września o godz. 11:30. Deklaracje będą rozdawane podczas spotkania organizacyjnego w poniedziałek 11.09.2023 o godz. 19:00.

 

5. Spotkania dla rodziców:
Spotkania dla rodziców będą odbywały się w poniedziałki po Mszy św. wieczornej (11.09; 18.12; 11.03). 

 

6. Kalendarium:

7. Przygotowanie kościoła i jego otoczenia:

8. Próby uroczystości komunijnej oraz biały tydzień

W późniejszym czasie przedstawię grafik prób. Pragnę nadmienić, że po pierwszej komunii odbędzie się biały tydzień. Dzieci od poniedziałku do piątku będą uczestniczyć we wieczornej Mszy świętej w albach.

9. Wszystkie informacje oraz modlitwy do zaliczenia są dostępne na stronie parafialnej: wielgowo.salezjanie.pl w zakładce PARAFIA.

 

Niech Bóg błogosławi rodziców i dzieci
w przygotowaniu do sakramentów.

MODLITWY

– modlitwa to rozmowa z Bogiem –

MODLITWA PAŃSKA – OJCZE NASZ

Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się Imię Twoje. Przyjdź Królestwo Twoje. Bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj. I odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen.

POZDROWIENIE ANIELSKIE – ZDROWAŚ MARYJO

Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.

Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.

CHWAŁA OJCU

Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu
jak było na początku teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen.

 

MODLITWA DO ANIOŁA STRÓŻA

Aniele Boży Stróżu mój, Ty zawsze przy mnie stój. Rano, wieczór, we dnie, w nocy; bądź mi zawsze ku pomocy. Strzeż duszy i ciała mego i zaprowadź mnie do żywota wiecznego. Amen.

DZIESIĘĆ PRZYKAZAŃ BOŻYCH

Jam jest Pan, Bóg twój, który Cię wywiódł z ziemi egipskiej, z domu niewoli.

1. Nie będziesz miał bogów cudzych przede Mną.

2. Nie będziesz brał Imienia Pana Boga swego nadaremnie.

3. Pamiętaj, abyś dzień święty święcił.

4. Czcij ojca swego i matkę swoją.

5. Nie zabijaj.

6. Nie cudzołóż.

7. Nie kradnij.

8. Nie mów fałszywego świadectwa przeciw bliźniemu swemu.

9. Nie pożądaj żony bliźniego swego.

10. Ani żadnej rzeczy, która jego jest.

AKT WIARY

Wierzę w Ciebie, Boże żywy, w Trójcy Jedyny prawdziwy.

Wierzę, coś objawił, Boże, Twe słowo mylić nie może.

AKT NADZIEI

Ufam Tobie, boś Ty wierny, Wszechmocny i miłosierny.

Dasz mi grzechów odpuszczenie, łaskę i wieczne zbawienie.

AKT MIŁOŚCI

Boże, choć Cię nie pojmuję, jednak nad wszystko miłuję.

Nad wszystko, co jest stworzone, boś Ty Dobro nieskończone.

AKT ŻALU

Ach, żałuję za me złości, jedynie dla Twej miłości.

Bądź miłościw mnie grzesznemu, dla Ciebie odpuszczam bliźniemu.

 

WIECZNY ODPOCZYNEK

Wieczny odpoczynek racz im dać Panie,
a światłość wiekuista niechaj im świeci.
Niech odpoczywają w pokoju wiecznym. Amen.

 

PIĘĆ PRZYKAZAŃ KOŚCIELNYCH

1.  W niedzielę i święta nakazane uczestniczyć we Mszy świętej i powstrzymać się od prac niekoniecznych.

2.     Przynajmniej raz w roku przystąpić do sakramentu pokuty.

3.     Przynajmniej raz w roku, w okresie wielkanocnym, przyjąć Komunię Świętą.

4. Zachowywać nakazane posty i wstrzemięźliwość od pokarmów mięsnych, a w czasie Wielkiego Postu powstrzymywać się od udziału w zabawach.

5.    Troszczyć się o potrzeby wspólnoty Kościoła.

 

PRZYKAZANIE MIŁOŚCI

Będziesz miłował Pana Boga twego z całego serca swego, z całej duszy swojej i ze wszystkich sił swoich, a bliźniego swego jak siebie samego.

 

SIEDEM SAKRAMENTÓW ŚWIĘTYCH

1.Chrzest

2. Bierzmowanie

3. Eucharystia

4. Pokuta i pojednanie

5. Namaszczenie chorych

6. Kapłaństwo

7. Małżeństwo

SIEDEM GRZECHÓW GŁÓWNYCH

1. Pycha

2. Chciwość

3. Nieczystość

4. Zazdrość

5. Nieumiarkowanie w jedzeniu i piciu

6. Gniew

7. Lenistwo

PIĘĆ WARUNKÓW DOBREJ SPOWIEDZI

1. Rachunek sumienia

2. Żal za grzechy

3. Mocne postanowienie poprawy

4. Szczera spowiedź

5. Zadośćuczynienie Panu Bogu i bliźniemu.

GŁÓWNE PRAWDY WIARY

1. Jest jeden Bóg.

2. Bóg jest sędzią sprawiedliwym, który za dobre wynagradza, a za złe karze.

3. Są trzy Osoby Boskie: Bóg Ojciec, Syn Boży i Duch Święty.

4. Syn Boży stał się człowiekiem i umarł na krzyżu dla naszego zbawienia.

5. Dusza ludzka jest nieśmiertelna.

6. Łaska Boska jest do zbawienia koniecznie potrzebna.

SPOWIEDŹ POWSZECHNA

Spowiadam się Bogu wszechmogącemu i wam, bracia i siostry że bardzo zgrzeszyłem myślą, mową, uczynkiem i zaniedbaniem: moja wina, moja wina, moja bardzo wielka wina. Przeto błagam Najświętszą Maryję, zawsze Dziewicę, wszystkich Aniołów i Świętych, i was bracia i siostry o modlitwę za mnie do Pana Boga naszego.

SKŁAD APOSTOLSKI – WIERZĘ W BOGA

Wierzę w Boga Ojca wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi. I w Jezusa Chrystusa, Syna Jego Jedynego, Pana naszego, który się począł z Ducha Świętego, narodził się z Maryi Panny; umęczon pod Ponckim Piłatem, ukrzyżowan, umarł i pogrzebion; zstąpił do piekieł trzeciego dnia zmartwychwstał; wstąpił na niebiosa, siedzi po prawicy Boga Ojca wszechmogącego; stamtąd przyjdzie sądzić żywych i umarłych.

Wierzę w Ducha Świętego, święty Kościół powszechny, Świętych obcowanie, grzechów odpuszczenie, ciała zmartwychwstanie, żywot wieczny. Amen.

POD TWOJĄ OBRONĘ

Pod Twoją obronę uciekamy się, Święta Boża rodzicielko, naszymi prośbami racz nie gardzić w potrzebach naszych, ale od wszelakich złych przygód racz nas zawsze wybawiać. Panno Chwalebna i Błogosławiona. O Pani nasza, Orędowniczko nasza, Pośredniczko nasza, Pocieszycielko nasza. Z Synem swoim nas pojednaj, Synowi swojemu nas polecaj, swojemu Synowi nas oddawaj. Amen.

MODLITWA PRZED KOMUNIĄ ŚW.

Panie nie jestem godzien, abyś przyszedł do mnie, ale powiedz tylko słowo, a będzie uzdrowiona dusza moja.

***

FORMUŁA PIERWSZEJ SPOWIEDZI

Przystępując do spowiedzi i klękając w konfesjonale cicho wypowiadam słowa:

Dziecko:  Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.

Kapłan:    Na wieki wieków. Amen

Czynię znak krzyża świętego mówiąc:

Dziecko: W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen

Potem powiedz:

Dziecko: Jestem uczniem klasy III, przystępuję do spowiedzi pierwszy raz.

Obraziłem Pana Boga następującymi grzechami:  ( wyznaję swoje grzechy )

………………………………………………………………………………..

Gdy wyznam wszystkie grzechy, na koniec dodaję:

Więcej grzechów nie pamiętam. Za wszystkie szczerze żałuję.

Obiecuję poprawę. Proszę o pokutę i rozgrzeszenie.

Kapłan: …………………………………………………………………

Słucham uważnie pouczenia kapłana, który udziela mi nauki i wzywając do żalu za grzechy udziela rozgrzeszenia.

W czasie gdy kapłan modli się z wyciągniętą nade mną ręką mówię cicho 
uderzając się trzykrotnie w piersi, słowa modlitwy:

Dziecko: Boże, bądź miłościw mnie grzesznemu ( po cichu ) / 3 razy

 

Kapłan kończy formułę rozgrzeszenia mówiąc:

Kapłan: … I  ja odpuszczam Tobie grzechy w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego.

Dziecko:   Amen.     ( czyniąc na sobie znak krzyża )

Kapłan:    Wysławiajmy Pana, bo jest dobry.

Dziecko:   Bo Jego Miłosierdzie trwa na wieki.

Kapłan:    Pan odpuścił Tobie grzechy. Idź w pokoju.

Dziecko:  Bóg zapłać.

Gdy usłyszę stukanie w konfesjonał, wstaję i odchodzę od konfesjonału.

Po spowiedzi klękam w ławce i modlę się, odmawiając zadaną pokutę.

 

***

FORMUŁA KOLEJNYCH SPOWIEDZI

Po uczynieniu rachunku sumienia przystępuję do spowiedzi i  wypowiadam słowa:

Dziecko:  Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.

Kapłan:    Na wieki wieków. Amen

Czynię znak krzyża świętego mówiąc:

Dziecko: W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen

Potem powiedz:

Dziecko: Jestem chłopcem/dziewczynką. Mam lat … (podaj wiek lub klasę)

Ostatni raz u spowiedzi byłem  … (określ ile czasu minęło od ostatniej spowiedzi)

Zadaną pokutę odprawiłem. Od ostatniej spowiedzi obraziłem Pana Boga następującymi grzechami:  ( wyznaję swoje grzechy )

…………………………………………………………………………..

Więcej grzechów nie pamiętam. Za wszystkie szczerze żałuję.

Obiecuję poprawę. Proszę o pokutę i rozgrzeszenie.

Kapłan: …………………………………………………………………

Słucham uważnie pouczenia kapłana, który udziela mi nauki 
i wzywając do żalu za grzechy udziela rozgrzeszenia.

W czasie gdy kapłan modli się z wyciągniętą nade mną ręką mówię cicho 
uderzając się trzykrotnie w piersi, słowa modlitwy:

Dziecko: Boże, bądź miłościw mnie grzesznemu  ( po cichu ) / 3 razy

Kapłan: … I  ja odpuszczam Tobie grzechy w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego.

Dziecko:   Amen.     ( czyniąc na sobie znak krzyża )

Kapłan:    Wysławiajmy Pana, bo jest dobry.

Dziecko:   Bo Jego Miłosierdzie trwa na wieki.

Kapłan:    Pan odpuścił Tobie grzechy. Idź w pokoju.

Dziecko:  Bóg zapłać.

Gdy usłyszę stukanie w konfesjonał, wstaję i odchodzę od konfesjonału.

Po spowiedzi klękam w ławce i modlę się, odmawiając zadaną pokutę.