Wyniki wyszukiwania dla:

Świetlica środowiskowa


Świetlicę Środowiskową prowadzi Salezjańskie Stowarzyszenie Wychowania Młodzieży o. Wielgowo

PREZES o.Wielgowo : Ks. Proboszcz Gwidon Ekert SDB

KIEROWNIK ŚWIETLICY: mgr Anna Krzyżanowska

WYCHOWAWCY: mgr Magdalena Pietras, pomaga Anna Żerebecka

REGULAMIN ŚWIETLICY ŚRODOWISKOWEJ

 1. Nie wychodzimy ze świetlicy bez zgody wychowawcy.
 2. Nie używamy wulgarnych słów.
 3. Używamy zwrotów: dziękuje, proszę, przepraszam.
 4. Przestrzegamy zasad kulturalnego i bezpiecznego zachowania się.
 5. Nie przeszkadzamy innym.
 6. Szanujemy gry, sprzęt, zabawki.
 7. Słuchamy się nawzajem.
 8. Myjemy ręce przed posiłkiem.
 9. Zostawiamy po sobie porządek.
 10. Spełniamy prośby wychowawców.
 11. Jesteśmy dla siebie mili i życzliwi.
 12. Rozwijamy życie religijne przez uczestnictwo w niedzielnej Mszy Św. oraz przez wspólną modlitwę.

Na stałe w świetlicy zatrudnionych jest 2 wychowawców posiadających wysokie kwalifikacje. Pracuje również kilku woluntariuszy. W zajęciach świetlicowych uczestniczy ok. 70 osób w grupach wiekowych.

SALEZJAŃSKIE STOWARZYSZENIE
WYCHOWANIA MŁODZIEŻY
ODDZIAŁ SZCZECIN – WIELGOWO
ŚWIETLICA ŚRODOWISKOWA

Świetlica środowiskowa działająca w ramach Salezjańskiego Stowarzyszenia Wychowania Młodzieży przy parafii św. Michała Archanioła w Szczecin – Wielgowie za podstawowy cel swojej działalności przyjęła zapewnienie dzieciom opieki oraz tworzenie warunków do wszechstronnego rozwoju osobowości dziecka, poprzez zajęcia dydaktyczno – wychowawczo – opiekuńcze. Na miarę możliwości nasze działania ukierunkowane są na zaspokajanie podstawowych potrzeb wychowanków. Organizowanie warunków do nauki własnej, pomoc w nauce, rozwijanie zainteresowań i uzdolnień, jak również zajęcia z zakresu terapii pedagogicznej dostosowane do potrzeb i dysfunkcji dzieci. Przede wszystkim chcemy stworzyć możliwość twórczego spędzania czasu wolnego. Za cel stawiamy także, działania profilaktyczne, których to zadaniem jest zwalczanie lub ograniczanie czynników ryzyka (warunki rodzinne, problemy emocjonalne, problemy szkolne, problemy interpersonalne, kontekst ekologiczny, upośledzenie fizyczne, opóźnienie rozwoju) i wzmacnianie czynników chroniących dziecko (silna więź z rodzicami, zainteresowanie nauka szkolną, rozwojem, regularność praktyk religijnych, skłonność do respektowania norm i wartości społecznych) przed sytuacjami ryzykownymi. Jak również prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej, edukacyjnej dla dzieci i młodzieży. Staramy się podejmować wdrażanie nowoczesnych form profilaktyki bazując oczywiście na profesjonalnych programach profilaktycznych dla dzieci i młodzieży.
Powyższe cele podjęliśmy na podstawie wnikliwych obserwacji prowadzonych podczas podejmowanych przez nas do tej pory działaniach (półkolonie i kolonie), zachowania dzieci w środowisku szkolnym i poza szkolnym, na podstawie diagnozy a także zasięgając informacji od rodziców, nauczycieli pracujących w SP nr 13 i gimnazjum nr 31.

Wobec powyższego dostrzegliśmy następujące problemy i bolączki dotyczące rodzin a w szczególności dzieci mieszkających na terenie naszego osiedla:

 • Sprawą najważniejszą jest brak miejsca, a co za tym idzie jakiejkolwiek oferty, możliwości spędzenia w sposób zorganizowany i bezpieczny czasu wolnego przez dzieci i młodzież.
 • Duża liczba dzieci pochodzących z rodzin podwyższonego ryzyka
 • Znaczna odległość od centrum miasta (22 km), a także czasochłonny, kosztowny i niebezpieczny dojazd środkami komunikacji miejskiej (1 godz.) co utrudnia, a w przypadku dzieci z racji pracy rodziców wręcz uniemożliwia korzystanie z oferty kulturalno-oświatowej śródmieścia.
 • Coraz większa liczba rodzin dotkniętych bezrobociem
 • Rozszerzająca się patologia na terenie naszego osiedla (narkomania, alkoholizm, kradzieże, rozboje)
 • Coraz częstsze zachowania przestępcze wśród młodocianych
 • Liczne w ostatnim czasie próby i akty samobójcze wśród młodzieży
 • Gwałtownie rosnąca liczba zachowań agresywnych
 • Wzrastająca liczba rodzin dotkniętych patologią
 • Niebezpieczne i zagrażające życiu zachowania
  Nie można być biernym wobec powyższych sytuacji. W trosce o dobro dzieci pragniemy zapewnić im opiekę i stworzyć im możliwość do wszechstronnego rozwoju osobowości.

Oferta programowa skierowana jest głownie do dzieci młodzieży z grupy wysokiego ryzyka, po inicjacji alkoholowej, narkotykowej, nikotynowej, lekowej, seksualnej oraz zachowującej się agresywnie, z rodzin ubogich i zaniedbanych, dla dzieci i młodzieży z rodzin w których rodzice nie realizują swoich podstawowych obowiązków. Chcemy stworzyć dla dzieci i młodzieży mieszkających na terenie Wielgowa możliwość bezpiecznego i zorganizowanego sposobu spędzania czasu wolnego. Nasz program realizujemy również w oparciu o działanie profilaktyczne.

FORMY PRACY

Przyjęliśmy następujące formy pracy środowiskowej:
pomoc w kryzysach szkolnych, rodzinnych, rówieśniczych, osobistych:

 • zajęcia socjoterapełtyczne,
 • zajęcia korekcyjne, kompensacyjne,
 • pomoc w nauce,
 • pomoc socjalną i dożywianie,
 • organizację czasu wolnego,
 • rozwój zainteresowań,
 • organizację zabaw i zajęć sportowych,
 • współpracę z rodziną dziecka oraz szkołą i policją.

KONTAKT w sprawach dotyczących świetlicy:
Anna Krzyżanowska
e-mail: