Wyniki wyszukiwania dla:

SSWM


SALEZJAŃSKIE STOWARZYSZENIE WYCHOWANIA MŁODZIEŻY
ODDZIAŁ SZCZECIN – WIELGOWO

W naszej Parafii Salezjańskie Stowarzyszenie Wychowania Młodzieży prowadzi świetlicę środowiskową. Świetlica ta za podstawowy cel swojej działalności przyjęła zapewnienie dzieciom opieki oraz tworzenie warunków do wszechstronnego rozwoju osobowości dziecka, poprzez zajęcia dydaktyczno – wychowawczo – opiekuńcze. Na miarę możliwości nasze działania ukierunkowane są na zaspokajanie podstawowych potrzeb wychowanków. Organizowanie warunków do nauki własnej, pomoc w nauce, rozwijanie zainteresowań i uzdolnień, jak również zajęcia z zakresu terapii pedagogicznej dostosowane do potrzeb i dysfunkcji dzieci. Przede wszystkim chcemy stworzyć możliwość twórczego spędzania czasu wolnego. Za cel stawiamy także, działania profilaktyczne, których to zadaniem jest zwalczanie lub ograniczanie czynników ryzyka (warunki rodzinne, problemy emocjonalne, problemy szkolne, problemy interpersonalne, kontekst ekologiczny, upośledzenie fizyczne, opóźnienie rozwoju) i wzmacnianie czynników chroniących dziecko (silna więź z rodzicami, zainteresowanie nauka szkolną, rozwojem, regularność praktyk religijnych, skłonność do respektowania norm i wartości społecznych) przed sytuacjami ryzykownymi. Jak również prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej, edukacyjnej dla dzieci i młodzieży.
Staramy się podejmować wdrażanie nowoczesnych form profilaktyki bazując oczywiście na profesjonalnych programach profilaktycznych dla dzieci i młodzieży.
Powyższe cele podjęliśmy na podstawie wnikliwych obserwacji prowadzonych podczas podejmowanych przez nas do tej pory działaniach (półkolonie i kolonie), zachowania dzieci w środowisku szkolnym i poza szkolnym, na podstawie diagnozy a także zasięgając informacji od rodziców, nauczycieli pracujących w SP nr 13.

Prezesem SSWM o/Wielgowo jest Ks. Proboszcz Gwidon Ekert SDB